Oferta szkoleniowa firmy Viessmann dla projektantów, wykonawców oraz instalatorów systemów grzewczych.

› Przejdź do strony www

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleniową

› Przejdź do podstrony z ofertą

Umowa 2022/23 dla Partnerów Viessmann

  UMOWA O KSZTAŁCENIE

  Zawarta w dniu w Głogowie, pomiędzy:

  Centrum Edukacji Zawodowej z siedzibą w Głogowie,

  NIP 693-20-07-311, Regon 390983859, w dalszej części Umowy również jako: Szkoła,

  reprezentowanym przez Waldemara Ałdaś,

  zwanym dalej Organem Prowadzącym,

  a Panem/Panią:

  Imię (wymagane):

  Nazwisko (wymagane):

  Ulica, nr domu i mieszkania (wymagane):

  Kod pocztowy (wymagane):

  Miasto (wymagane):

  zwanym dalej Uczestnikiem, o następującej treści.


  1. Organ prowadzący, w ramach Szkoły Branżowej I stopnia „Elektroenergetyk” we Wrocławiu, przy współpracy z firmą Viessmann Polska sp. z o.o., kształcą w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ), pod nazwą Szkoły Partnerskie Viessmann.
  2. Szkoły Partnerskie Viessmann realizują program nauczania zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.
  3. Umowę zawiera się na następujący kierunek kształcenia:

  Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, symbol cyfrowy zawodu: 311930, dla którego cały cykl kształcenia składa się z dwóch kursów kwalifikacji zawodowych:
  ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
  ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
  Kurs ELE.10 rozpoczyna się: 20.09.2022 r., kończy: kwiecień 2023 r., egzaminy państwowe: sesja czerwiec-lipiec 2023r.
  Kurs ELE.11 rozpoczyna się: lipiec 2023 r., kończy: listopad 2023 r., egzaminy państwowe: sesja styczeń-luty 2024 r.

  Technik chłodnictwa i klimatyzacji, symbol cyfrowy zawodu: 311929, dla którego cały cykl kształcenia składa się z dwóch kursów kwalifikacji zawodowych:
  ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń
  chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.
  ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń
  chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.
  Kurs ELE.03 rozpoczyna się: 20.09.2022 r., kończy: kwiecień 2023 r., egzaminy państwowe: sesja czerwiec-lipiec 2023 r.
  Kurs ELE.04 rozpoczyna się: lipiec 2023 r., kończy: listopad 2023 r., egzaminy państwowe: sesja styczeń-luty 2024 r.

  ELEKTRYK, symbol cyfrowy zawodu: 741103, realizowany na kursie kwalifikacji zawodowych:
  ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
  Kurs ELE.02 rozpoczyna się: 20.09.2022 r., kończy: kwiecień 2023 r., egzaminy państwowe: sesja czerwiec-lipiec 2023 r.
  TECHNIK ELEKTRYK, symbol cyfrowy zawodu: 311303, realizowany na kursie kwalifikacji zawodowych:
  ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.
  Kurs ELE.05 rozpoczyna się: lipiec 2023 r., kończy: listopad 2023 r., egzaminy państwowe: sesja styczeń-luty 2024 r.

  4. Wpisu na listę Uczestników kursów dokonuje Organ Prowadzący, po podpisaniu Umowy o kształcenia i dokonaniu opłaty wpisowej w kwocie 250 zł
  5. Każdy kurs (KKZ), kończy się egzaminem zawodowym państwowym. Opłata za organizację egzaminu zawodowego w danej kwalifikacji wynosi 200 zł.
  6. Terminy egzaminów państwowych, w danej sesji egzaminacyjnej, określa Centralna Komisja Egzaminacyjna.
  7. Informacja o płatnościach na poszczególnych kierunkach kształcenia, w zależności od wybranego wariantu opłat, znajduje się w Regulaminie Opłat, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
  8. Wybieram następujący wariant płatności (oznacz znakiem „x” wybrany wariant płatności)

  a) dotyczy osób, które będą korzystały z zajęć praktycznych organizowanych przez Szkołę:

  Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

  Technik chłodnictwa i klimatyzacji:

  ELE.02 - Elektryk:

  ELE.05 – Technik elektryk:


  b) dotyczy osób, które nie będą korzystały z zajęć praktycznych organizowanych przez Szkołę:


  9. Podpisanie Umowy o kształcenie równoznaczne jest ze złożeniem podania o przyjęcie na wybrany kierunek kształcenia, w ramach: Branżowej Szkoły I stopnia „Elektroenergetyk”.
  10. Słuchacze, którzy nie będą korzystali z zajęć praktycznych organizowanych przez Szkołę, opłacają wyłącznie opłatę wpisowego oraz opłaty za organizację egzaminów.
  11. W przypadku rezygnacji z nauki, wpłata wpisowego, o której mowa w ust. 4, nie podlega zwrotowi.
  12. W pzypadku rezygnacji z nauki, wpłaty miesięcznego czesnego nie podlegają zwrotowi.
  13. W przypadku wybrania innego wariantu płatności i rezygnacji z nauki, zwrot nadpłaty realizowany jest zgodnie z Regulaminem opłat czesnego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
  14. W przypadku zalegania z opłatą czesnego sprawa przekazywana jest do windykacji.
  15. W przypadku gdy liczba Uczestników zmniejszy się poniżej 11 możliwe jest dołączenie grupy do oddziału w innym mieście.
  16. Zajęcia praktyczne mogą być realizowane w odległości do 150 km od miasta będącego oddziałem kształcenia.
  17. Uczestnik kursów ma prawo złożenia reklamacji, jeśli usługa edukacyjna nie została zrealizowana zgodnie z Umową.
  18. Warunki i procedury reklamacji zostały określone w Procedurze reklamacji, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
  19. Uczestnik oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu tj.: wady wzroku nieskorygowane szkłami, brak widzenia obuocznego, niedosłuch w stopniu znacznym, zaburzenia układu nerwowego, choroby przewlekłe skóry, nadmierna potliwość rąk, zaburzenia równowagi, uzależnienia.
  20. Uczestnik oświadcza, że nie posiada przeciwskazań zdrowotnych do nauki i zobowiązany jest dostarczyć w tym celu stosowne zaświadczenie lekarskie.
  21. Za straty spowodowane np. uszkodzeniem lub kradzieżą na rzeczach i mieniu słuchacza, w tym także w pojazdach pozostawionych na parkingach, Szkoła nie odpowiada.
  22. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Edukacji Zawodowej prowadzące Branżową Szkołę I Stopnia Elektroenergetyk.
  23. Wiadomość email lub sms wysłana na dane przekazane przez słuchacza w kwestionariuszu osobowym są oficjalnym środkiem komunikacji i uznaje się, że korespondencja wysłana na te adresy została dostarczona prawidłowo.
  24. W przypadku realizacji kierunku kształcenia na poziomie Technika (dwie kwalifikacje) wskazana w Regulaminie opłat czesnego cena za pierwszą kwalifikację jest niezmienna. W przypadku kontynuowania nauki na drugiej kwalifikacji, jej cena może ulec zmianie o wskaźnik inflacji ogłoszony za miesiąc maj 2023 roku – szczegóły Regulamin opłat.
  25. Szkoła nie ubezpiecza słuchacza od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  26. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny właściwy ze względu na siedzibę Organu prowadzącego. W przypadku, gdy wynikły spór nie będzie mógł zostać rozstrzygnięty przez Sąd Polubowny, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organu prowadzącego.
  27. Integralną częścią niniejszej umowy jest Regulamin opłat czesnego, załącznik nr 1.
  28. Integralną częścią niniejszej umowy jest Procedura reklamacji, załącznik nr 2.
  29. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.
  30. Warunkiem zawarcia umowy i wejścia jej w życie jest wniesienie pierwszej opłaty za naukę (zgodnie z harmonogramem i wybranym wariantem płatności) w ciągu 14 dni od dnia elektronicznego podpisania umowy za pośrednictwem strony internetowej.

  Waldemar Ałdaś, Wiesław Zawadzki
  (Organ Prowadzący)

  Imię i nazwisko (wymagane):

  (Uczestnik)


  WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO: Bank PKO BP 84 1020 3017 0000 2102 0519 3851
  Dane odbiorcy: Branżowa Szkoła I Stopnia Elektroenergetyk
  W tytule przelewu: Nazwisko i imię Uczestnika, kierunek kształcenia i miasto (M - Mysłowice, K - Komorniki, P - Piaseczno, W - Wrocław).

  Adres e-mail (wymagane):

  Adres e-mail (wymagane):

  Dlaczego warto?

   

  • zdobędziesz tytuł i dyplom: Technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • możesz zaoszczędzić od 8 650 zł do nawet 11 150 zł jeśli będziesz chciał uzyskać certyfikat: Certyfikowany Instalator OZE (dla wszystkich 5-ciu Odnawialnych Źródeł Energii)
  • pewna przyszłość – eksperci spodziewają się prawdziwego boomu na instalacje OZE i powstanie ok. 70 000 nowych miejsc pracy

  Startujemy we wrześniu 2024 r.​

  Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji. Do niczego to nie zobowiązuje!

  OZE News:

  Zawód technika OZE czeka na Ciebie

  Odnawialne źródła energii są przyszłością energetyki w Polsce, ale i na świecie. Ma to ogromny wpływ na współczesny rynek pracy. Według prognoz rosnąca popularność instalacji…

  OZE – czysta energia i mniejsze rachunki

  Korzystanie z odnawialnych źródeł energii jest obecnie dość powszechne, a popyt na instalację tego typu rozwiązań nieprzerwanie rośnie. To dobra wiadomość biorąc pod uwagę nie…

  Pomoc dla gości z Ukrainy

  Pomoc dla gości z Ukrainy

  Firma Viessmann przekazała prezent w postaci darowizny. Znalazło się w nim 100 bonów na zakupy o wartości 100 zł dla gości Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia…

  Zobacz wszystkie aktualności