Oferta szkoleniowa firmy Viessmann dla projektantów, wykonawców oraz instalatorów systemów grzewczych.

› Przejdź do strony www

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleniową

› Przejdź do podstrony z ofertą

Dla absolwentów

Strefa dedykowana Absolwentom Szkoły Partnerskiej Viessmann,
czyli dla wszystkich, którzy ukończyli kurs ELE.10; ELE.11; B21, B22 oraz BD17 i BD18.

 

EGZAMINY PAŃSTWOWE

Zadania jawne – egzamin praktyczny ELE.10 w sesji styczeń 2024r:
Zadanie 1 – link do pliku PDF >
Zadanie 2 – link do pliku PDF >
Zadanie 3 – link do pliku PDF >

Źródło CKE: link do strony >

 

Terminy najbliższych egzaminów

Uwaga. Jest to zakres dat ustalony przez CKE. W tym zakresie szkoła zaplanuje egzaminy – będą to wybrane dni spośród dostępnych.

sesja styczeń-luty 2024r:

Egzamin pisemny (teoretyczny – test 40 pytań):
dla ELE.10: od 10.01 do 15.01.2024r.
dla ELE.11: od 10.01 do 15.01.2024r.

 

Egzamin praktyczny:
dla ELE.10 – jawny (model „w” – wykonanie, na ściance montażowej): od 09.01 do 20.01.2024r.
dla ELE.11 (model „d” – „dokumentacja”, rozwiązywany na papierze): 09.01.2024r.

jawny – na ok. miesiąc przed egzaminami Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje zadania, które będą wykonywać zdający na egzaminie. W ostatniej sesji egzaminacyjnej były to 2 zadania, spośród których jedno wykonywał zdający na egzaminie. 
Strona CKE gdzie zostaną opublikowane jawne zadania egzaminacyjne: https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/jawne-zadania-egzaminacyjne-czesc-praktyczna/  

Wyniki egzaminów: od 27.03.2024r.

 

Żeby zostać dopuszczonym do egzaminów trzeba złożyć Deklarację przystąpienia do egzaminu/egzaminów oraz wnieść opłatę egzaminacyjną.

Deklaracja – prosimy wypełnić Deklarację on-line:
ELE.10, link do Deklaracji >
ELE.11, link do Deklaracji >

 

Uwaga. Po wypełnieniu Deklaracji on-line i kliknięciu „wyślij”, otworzy się strona z potwierdzeniem jej wysłania. Na podany w Deklaracji adres e-mail otrzymasz Deklarację w formie pliku PDF (może trafić do „spamu”). 
Należy wydrukować Deklarację, podpisać ją i zeskanować w dobrej jakości lub zrobić zdjęcie dobrej jakości. Następnie podpisaną Deklarację należy przesłać na adres: kgnyra@gmail.com 

 

Termin składania Deklaracji na egzaminy w sesji styczeń-luty 2024r.: do 10 września 2023r. 
Deklaracje złożone po tym terminie nie będą uwzględniane. 

 

Opłata egzaminacyjna:
200 zł za egzaminy dla ELE.10 („200 zł” – jest to kwota do zapłacenia i obejmuje wszystkie egzaminy dla ELE.10);
dla poprawiających, czyli zdających tylko jeden egzamin, np. tylko pisemny lub tylko praktyczny, opłata wynosi 100 zł.

200 zł za egzaminy ELE.11 („200 zł” – jest to kwota do zapłacenia i obejmuje wszystkie egzaminy dla ELE.11);
dla poprawiających, czyli zdających tylko jeden egzamin, np. tylko pisemny lub tylko praktyczny, opłata wynosi 100 zł.

Wpłata na ok. 1 miesiąc przed egzaminami, na konto:
Dane odbiorcy: Branżowa Szkoła I Stopnia Elektroenergetyk ul. H. Sienkiewicza 6a, 53-652 Wrocław
Numer konta: 84 1020 3017 0000 2102 0519 3851
W tytule przelewu: imię i nazwisko zdającego, opłata egzaminacyjna.

 

UWAGA – Deklaracja dla BD.17 i BD.18 oraz dla B21 i B22:
Zdający egzamin powinien własnoręcznie wypełnić i podpisać Deklarację przystąpienia do egzaminów. Następnie należy przesłać Deklarację oraz Zaświadczenie o ukończeniu danego kursu do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE), we Wrocławiu
Dokumenty można przesłać listem lub zeskanować i przesłać mailem do OKE – wymagana dobra jakość zeskanowanych dokumentów.   
Deklaracja przystąpienia do egzaminów – link do pliku PDF:  
Załącznik 3b. Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczestnik KKZ/osoba, która ukończyła KKZ >

 

Informacje OKE dot. przystąpienia do egzaminów > 

Więcej o egzaminach i dokumenty, na stronie OKE Wrocław: 
dla B21 i B22: https://oke.wroc.pl/formula-2012/
dla BD17 i BD18: https://oke.wroc.pl/formula-2017/

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE), Wrocław:
strona www > 
dane adresowe i kontaktowe > 
kontakty do poszcz. wydziałów OKE > 

 

– wyniki egzaminów, zaświadczenia, świadectwa i dyplomy: tel.: 71 785 18 69, e-mail: wo.sekretariat@oke.wroc.pl
– wgląd do prac egzaminacyjnych: tel. 71 785 18 85, e-mail: wglady@oke.wroc.pl

 

Wgląd do pracy egzaminacyjnej
Każdy zdający może uzyskać wgląd do swojej pracy egzaminacyjnej. Na przykład, żeby sprawdzić poprawność ocenienia pracy i ostateczny wynik egzaminu (czasami zdążają się błędy przy ocenianiu pracy egzaminacyjnej).
Zdający w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu może zwrócić się do dyrektora OKE we Wrocławiu z wnioskiem o weryfikację sumy punktów, zawierającym szczegółowe uzasadnienie złożenia wniosku.” 

 

Aby uzyskać wgląd do swojej pracy egzaminacyjnej, trzeba:
– złożyć Wniosek do OKE Wrocław
– OKE wyznacza dzień i godzinę, kiedy będzie można zobaczyć swoją pracę – osobiście, w siedzibie OKE we Wrocławiu. (nie ma innej możliwości uzyskania wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej).
Strona z informacjami o „Wglądzie”: https://oke.wroc.pl/wglad-do-prac-egzaminacyjnych/
OKE Wrocław – dział zajmujący się: Wgląd do prac egzaminacyjnych: tel. 71 785 18 85, e-mail: wglady@oke.wroc.pl

 

 

SPRAWY FORMALNE

 

Teczka Absolwenta
„Teczce Absolwenta” jako zbiór dokumentów, które można uzyskać po ukończeniu Szkoły i zdaniu wszystkich egzaminów państwowych. Są to…

 

Certyfikat kwalifikacji zawodowej (Świadectwo państwowe)
Po zdaniu egzaminów państwowych OKE Wrocław (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna), wystawia każdemu indywidualnie Certyfikat kwalifikacji zawodowej, potwierdzające uzyskane kwalifikacje w zawodzie, dla ELE.10 i oddzielnie dla ELE.11.

OKE przekazuje Certyfikaty do Szkoły, która następnie każdemu wysyła pocztą. 

 

Dyplom zawodowy i EUROPASS
Dyplom zawodowy, potwierdzający wykształcenie w zawodzie: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (w skr. dyplom Technika OZE) i EUROPASS wystawia OKE Wrocław.

Aby otrzymać dyplom Technika OZE i Europass, należy do OKE Wrocław przesłać:
– wniosek o wydanie dyplomu i
– świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia minimum średniego: oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem.

 

Strona OKE skąd można pobrać wniosek o wydanie Informacje dla zdających >
Link bezpośredni do pobrania wniosku – plik PDF >

We wniosku, należy podać;
„symbol cyfrowy zawodu”: 311930
„nazwa zawodu”: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
„Do wniosku dołączam” – trzeba zaznaczyć: „Świadectwo ukończenia szkoły” – dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia minimum średniego.
 „Świadectwa potwierdzające następujące kwalifikacje” – nie zaznaczamy tego, bo OKE Wrocław ma wszystkie potrzebne informacje o naszych Absolwentach (wszystko realizowane w ramach OKE Wrocław)

 

Dane adresowe OKE Wrocław > 

W razie pytań – dane kontaktowe z działem OKE: Wyniki egzaminów, zaświadczenia, świadectwa i dyplomy:

tel: 71 785 18 69, e-mail: wo.sekretariat@oke.wroc.pl

 

 

Certyfikat Szkoły Partnerskiej Viessmann
Jest to pamiątkowy Certyfikat potwierdzający ukończenie Szkoły Partnerskiej Viessmann.
Wydawany jest po ukończeniu kursu B21 i B22 oraz po zdaniu wszystkich egzaminów państwowych.

 

Certyfikowany instalator OZE (UDT)
Na podstawie Dyplomu Technika OZE (na podstawie wykształcenia), można złożyć wniosek do UDT o wydanie certyfikatu dla danego OZE lub nawet wszystkich 5-ciu OZE (bez dodatkowych szkoleń i bez konieczności zdawania egzaminów).

Informacje o tym jak wygląda procedura uzyskania Certyfikatu/Certyfikatów, znajdziesz w krótkim przewodniku – plik PDF > 

 

Dokumenty:
Wniosek o wydanie Certyfikatu > 
Oświadczenie o niekaralności >  
Oświadczenie o zgodzie/odmowie ujawnienia informacji o miejscu pracy >

 

Więcej o Certyfikacji Instalatorów OZE na stronie UDT: Certyfikacja instalatorów w zakresie OZE > 

 

Uprawnienia Viessmann
Absolwentom naszej szkoły przysługują takie uprawnienia, oczywiście o ile Słuchacz uczestniczył w odpowiednich zajęciach praktycznych Viessmann i zaliczył je. Są to zajęcia dotyczące: pomp ciepła, kolektorów słonecznych, fotowoltaiki, kotłów małej i średniej mocy, wentylacji z odzyskiem ciepła.

 

Dla Absolwentów naszej szkoły uprawnienia wydawane są na 3 lata (normalnie Viessmann nadaje uprawnienia na 2 lata).
Standardowo Absolwent otrzymuje uprawnienia dla firmy: „Szkoły Partnerskiej Viessmann” i o numerze NIP: 6932007311.

 

Jeśli ktoś zechce, mogą zostać wydane dla konkretnej firmy – wówczas w formularzu zgłoszenia proszę wpisać dane tej firmy.

 

Uprawnienia Viessmann nie są wydawane w formie papierowej.
Od jakiegoś czasu funkcjonuje w Viessmann tzw. Karta Instalatora Viessmann – po nadaniu uprawnień każdy otrzyma login i hasło do serwisu Instalatora: https://www.viessmann-serwis.pl/bzu/
W serwisie będzie można sprawdzić jakie uprawnienia zostały nadane i wydrukować je.

 

Za nadawie uprawnień odpowiada firma Viessmann – a dokładnie Pan Szymon Lenartowicz (e-mail: LeaS@viessmann.com ; tel: 782 756 873).

 

Osoby, które chcą otrzymać uprawnienia Viessmann proszę o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i odesłanie na adres e-mail: kgnyra@gmail.com ; w tytule maila proszę wpisać: VIESSMANN – UPRAWNIENIA
„Numer uprawnień Viessmann” – pole to pozostaw puste.

 

Formularz zgłoszeniowy, plik Exel > 

 

Absolwenci którym zostaną nadane uprawnienia, z „automatu” będą umieszczeni w bazach firmy Viessmann, do których swobodny dostęp mają klienci końcowi, pracodawcy i praktycznie każdy.

 

Absolwenci naszej szkoły nie otrzymują uprawnień do serwisowania urządzeń firmy Viessmann. Oczywiście, każdy może takie samodzielnie zdobyć, ale to jest już całkiem inna procedura a same uprawnienia są płatne.

 

 

„PARTNER VIESSMANN”

 

Webinary dodatkowe 

Webinary, które cyklicznie organizujemy: z zakresu urządzeń i instalacji OZE, marketingu i sprzedaży, rozwoju osobistego, itd.
Będziemy informować i zapraszać na nie Absolwentów.

 

Jeśli ktoś nie chce otrzymywać zaproszeń na Webinary – proszę o taką informację, na adres: kgnyra@gmail.com

 

Praca w OZE
Jeśli szukasz pracy, chciałbyś zmienić pracę lub szukasz pracowników – przegotowaliśmy serwis internetowy, gdzie można umieścić swoją aplikację lub ofertę pracy.
Serwis dedykowany jest branży instalacyjnej i OZE, kierowany głównie do firm współpracujących z Viessmann.

 

Trwają końcowe prace nad serwisem, więc niebawem zostanie uruchomiony, o czym oczywiście poinformujemy.

 

Program Instalator
Nie musisz być Partnerem Handlowym Viessmann żeby sprzedawać i montować urządzenia firmy.
Program Instalator pozwala na łatwe zarabianie dodatkowych pieniędzy, przy okazji tego co robicie na co dzień.
Więcej informacji o Programie Instalator na stronie: https://programinstalator.pl/

 

Infolinia techniczno-serwisowa Viessmann 24-h
Dla Instalatorów jak również dla klientów końcowych, dostępna jest infolinia techniczno-serwisowa Viessmann.
Można dzwonić przez całą dobę i przez 7 dni w tygodniu: 801 0 801 24

 

Więcej o Serwisie firmy Viessmann i o Infolinii: http://www.viessmann.pl/pl/serwis-24h.html

 

 

Masz pytania, propozycje, uwagi, jestem do dyspozycji:

Krzysztof Gnyra

tel: 602 231 407

e-mail: kgnyra@gmail.com

 

 

 

Dlaczego warto?

 

  • zdobędziesz tytuł i dyplom: Technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • możesz zaoszczędzić od 8 650 zł do nawet 11 150 zł jeśli będziesz chciał uzyskać certyfikat: Certyfikowany Instalator OZE (dla wszystkich 5-ciu Odnawialnych Źródeł Energii)
  • pewna przyszłość – eksperci spodziewają się prawdziwego boomu na instalacje OZE i powstanie ok. 70 000 nowych miejsc pracy

Startujemy we wrześniu 2024 r.​

Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji. Do niczego to nie zobowiązuje!

OZE News:

Zawód technika OZE czeka na Ciebie

Odnawialne źródła energii są przyszłością energetyki w Polsce, ale i na świecie. Ma to ogromny wpływ na współczesny rynek pracy. Według prognoz rosnąca popularność instalacji…

OZE – czysta energia i mniejsze rachunki

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii jest obecnie dość powszechne, a popyt na instalację tego typu rozwiązań nieprzerwanie rośnie. To dobra wiadomość biorąc pod uwagę nie…

Pomoc dla gości z Ukrainy

Pomoc dla gości z Ukrainy

Firma Viessmann przekazała prezent w postaci darowizny. Znalazło się w nim 100 bonów na zakupy o wartości 100 zł dla gości Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia…

Zobacz wszystkie aktualności